Divider, circle, (donut). 'XXS' for xx-small. White. Singles.

7198

White with 'XXS'. 3-1/2", (8.9 cm), circle.